Algemene Voorwaarden B&B More

 

B&B More hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van de bevestiging van de reservering door B&B More.

De algemene voorwaarden van B&B More zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt van de hand. 

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B More.
Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. B&B More is een appartement welke verhuurd wordt als vakantiewoning. Hierna verder aangeduid als B&B More.
  B&B More bevindt op de 1e verdieping van de woning aan de Pepergaweg 111, 8395PC te Steggerda. Tot de accommodatie behoren ook het achterliggende dakterras, en de tuin beneden bij de buitentrap die toegang geeft tot de accommodatie.
 2. De eigenaren van B&B More zijn C. Hilferink en F. Arai, of een door hen aangestelde beheerder, hierna verder aangeduid als verhuurder, wij of ons.
 3. De huurder zoals vermeld bij de reservering aanvraag, of de latere bevestiging is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle gasten/ personen welke onder de boeking vermeld worden. Hierna verder aangeduid als Huurder.
 4. De huurder overlegd uiterlijk bij aankomst een definitieve lijst met de contact gegevens van alle personen die van de accommodatie gebruik zullen maken.
 5. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de huurder.
 6. Wij proberen uw verblijf zo aangenaam als mogelijk
  te laten verlopen. Eventuele klachten nemen wij zo snel als mogelijk in
  behandeling en proberen tot een oplossing te komen.
 7. Huurder /gasten dienen instructies van de verhuurder/ beheerder op te volgen.
 8. De verhuurder/ beheerder kan huurder en gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B More ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 9. De administratie van de verhuurder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de huurder het tegendeel kan bewijzen.
 10. Huurder en gasten van B&B More dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement, zoals vermeld in punt 9

 2. Reservering en bevestiging

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn derhalve niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren. 
 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.
 3. Voor het reserveren van een verblijf in B&B More worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 4. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 5. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek, ontvangt u van ons zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen een bevestiging van de reservering en een factuur, en is de reservering definitief. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 3 en 4 beschreven voorwaarden.
 1. Wij verzoeken u de reservering en factuur op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons te melden. Indien u binnen 10 dagen na ontvangst van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij nalaten van deze melding kunt u geen beroep meer doen op uw reservering.
 2. Wij verzoeken u de reservering en factuur op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons te melden. Indien u binnen 10 dagen na ontvangst van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij nalaten van deze melding kunt u geen beroep meer doen op uw reservering. 
 3. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van een vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is, zoals bedoeld in artikel 7:232, lid 2 BW.


3. Borgsom

 1. Bij huurder kan een borgsom in rekening worden gebracht ter hoogte van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro), welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen. 
 2. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak door ons op schadevergoeding blijft onverminderd ondanks een restitutie.
 3. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om huurder voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

4. Betaling

 1. De verblijfskosten inclusief schoonmaakkosten, toeristenbelastingen etc. in B&B More dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode.
 2. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs, bij de bevestiging van de huurperiode.

De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

5. Wijzigingen 

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, vindt er nader overleg plaats. Wij zijn in beginsel niet verplicht te voldoen aan alle voorgestelde wijzigingen. Het is ter vrije keuze aan ons, of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd.
 2. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking, de verblijfsperiode wijzigt naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfsperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 6. Onder andere verblijfsperiode wordt in ieder geval verstaan: een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsperiode.

6. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

7. Toegang B&B

 1. De huurder ontvangt een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 2. Verlies van de sleutel is voor kosten van de huurder (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door huurder voldaan worden.

8. Aansprakelijkheid

 1. De huurder en overige gebruikers welke vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan in en rondom de vakantiewoning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. U heeft de gelegenheid om bij aankomst in de vakantiewoning de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert, deze direct bij ons te melden. 
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 3. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B More zijn voor rekening van de huurder.
 4. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de huurder onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. Indien deze niet direct bij constatering gemeld worden door huurder, draagt de huurder ook de gevolgschade kosten hiervan.
 5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten
  werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet
  of deels niet functioneren van het internet en of de TV. 

 

9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om uiterlijk 11.00 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Uw verblijf

 1. Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 2. Het dakterras bevindt zich boven de Yogaruimte waarin lessen gegeven worden.
  Op deze tijden verwachten we dat er rekening gehouden wordt i.v.m. geluisdsoverlast.
 3. Gebruik van het verblijf door niet aan huurder aangemelde en goedgekeurde personen is niet toegestaan.
 4. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder overnachten in B&B More.
 5. Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de publieke parkeerplaatsen in de omgeving.
 6. Huisdieren zijn in B&B More niet toegestaan.
 7. Roken in B&B More is niet toegestaan.
 8. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of
  televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de
  (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering
  van het serviesgoed/ glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 
 9. Open vuur, zowel in de woning als buiten de woning, is niet toegestaan.

10. Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit deze algemene overeenkomst waaronder de huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de Rechtbank te Zwolle.